ยินดีต้อนรับสู่บริการของเรา

Monday - friday : 8:00 AM to 7:00 Pm

ถาม-ตอบ

คำถามที่เจอบ่อยๆ

คำถามยอดฮิต

ความจำเป็นในการจัดทำงบการเงินทางกฎหมาย
1.เนื่องจาก พ.ร.บ. การบัญชีปี 2543 กำหนดให้กิจการต้องมีการทำบัญชี และจัดทำงบการเงินส่งต่อกรมพัฒฯ ภายในระยะเวลา 5เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี​
2.เนื่องจากประมวลรัษฎากรโดยกรมสรรพากรกำหนดให้ต้องยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลภายในระยะเวลา 150วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเช่ากัน​​
​ ดังนั้นการทำบัญชี และงบการเงินจึงเป็นการทำหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงหน้าที่ของประชาชนชาวไทยที่ดีในการเสียภาษีให้แก่กรมสรรพากรอย่างถูกต้อง หากไม่ทำบัญชีและงบการเงินนอกจากท่านจะทำผิด พ.ร.บ.การบัญชีแล้ว ท่านยังไม่สามารถยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้อีกด้วย​​
​ ​ หากท่านไม่ยื่นงบการเงินให้กรมพัฒฯ และไม่ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลภายในเวลาที่กำหนด ท่านจะมีความผิดฐานยื่นล่าช้าทำให้ต้องเสียค่าปรับการยื่นงบการเงินล่าช้าให้แก่กรมพัฒฯ เสียค่ายื่นแบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคลล่าช้าให้แก่กรมสรรพากร และหากท่านมีภาษีที่ต้องชำระ ท่านจะต้องเสียเบี้ยปรับ และเงินเพิ่มให้กรมสรรพากรอีกในอัตราที่กฎหมายกำหนด​

เนื่องจากค่าแรงขั้นต่ำ จากภาครัฐสำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในปัจจุบันนั้นทำให้กิจการต้องเสียเงินจ้างพนักงานบัญชีอย่างต่ำเดือนละ 15,000บาท สำหรับวุฒิ ปวส. และ 12,000บาท​ บริษัทฯ ของเราพร้อมที่จะให้การดูแลท่านและกิจการของด้วยด้วยความรู้ความสามารถที่เรามีในทุกๆด้าน โดยที่ท่านไม่ต้องวิตกกังวลอีกต่อไปทั้งเรื่องความถูกต้อง ตรงต่อเวลา ไม่ต้องเสียค่าปรับ ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถนำเวลาไปใช้ในการบริหารกิจการได้อย่างเต็มที่ และที่สำคัญที่สุดคือ ท่านไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงถึง 12,000บาท หรือ 15,000บาท อีกต่อไป​

1.ใช้ยื่นประกอบเรื่องการขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน​
2.ใช้วิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของกิจการเพื่อสร้างกลยุทธ์ และพัฒนานโยบายในการเพิ่มผลกำไร​
3.เพื่อเป็นการควบคุมภายใน และป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น​
4.ทำให้ทราบถึงรายได้หลัก รายได้รองของกิจการ​
5.ทำให้ทราบว่าราคาสินค้า หรือบริการนั้นเหมาะสมแล้วหรือยัง​
6.ทำให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการ และค่าใช้จ่ายที่มีผลทำให้กำไรของท่านลดลง (เพื่อพิจารณาลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น)​
​ จากที่กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่าบัญชี และงบการเงินมีประโยชน์มากกว่าที่ท่านคิด นอกจากความจำเป็นที่ต้องจัดทำตามกฎหมายแล้ว ท่านยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของท่านเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นอีกด้วย​​
**จงอย่ารอช้าที่จะทำบัญชีและงบการเงิน ทำทันกำหนดไม่เสียค่าปรับ ทำรายเดือนใช้ในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ

งบการเงินเป็นตัวช่วยในวิเคราะห์ วางแผน ของผู้บริหาร​

คำถามทั่วไป

ข้อกำหนดในการให้บริการ​ ติดต่อสำนักงานบัญชี เพื่อขอรับใบเสนอราคา​

ในการประเมินราคาทำบัญชี ทางสำนักงานบัญชี จะพิจารณาค่าทำบัญชีจากหลักเกณฑ์ข้อมูลทางธุรกิจแต่ละประเภท ประกอบกับข้อมูลรายงานอื่นๆ ตามความถูกต้อง หากคุณต้องการสอบถามข้อมูล หรือขอรับใบเสนอราคาบริการจากทางสำนักงานบัญช