ยินดีต้อนรับสู่บริการของเรา

Monday - friday : 8:00 AM to 7:00 Pm

รายละเอียดบริการ

ด้านบัญชี

ด้านบัญชี ทางสำนักงาน สามารถเลือกลงบัญชีภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ​

  • จัดทำบัญชีประจำเดือนรับทำบัญชี รายเดือน รายไตรมาส รายปี ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ด้วยโปรแกรม บัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับ
  • การควบคุมระบบ แนะนำการตรวจบัญชีภายใน​
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและยื่นภาษี ภ.ง.ด.1 , 3, 53, 54​
  • ​จัดทำรายงานภาษีซื้อ- ขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และยื่น ภ.พ. 30
  • ​จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) ,ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50)
  • จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) ,ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50)
  • ​จัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี ,สมุดบัญชีต่างๆ และรายงานต่างๆ ทางบัญชี 
  • จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
  • การจัดทำ งบการเงิน ส่งสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจ​
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ อื่นๆ