ยินดีต้อนรับสู่บริการของเรา

Monday - friday : 8:00 AM to 7:00 Pm

รายละเอียดบริการ

ด้านทรัพยากรบุคคล เงินเดือน

ด้านทรัพยากรบุคคล เงินเดือน

 • Set up payroll system / Internal control and Form​​
 • การบันทึกและทำบัญชีเงินเดือนพนักงาน ค่าแรง ค่าจ้าง​​
 • ​จัดทำรายงานเงินเดือนประจำงวด และรายงานสรุปค่าใช้จ่ายเพื่อทำเช็ค ส่งธนาคาร
 • ​จัดทำรายงานการนำส่งประกันสังคม รายเดือน  
 • จัดทำรายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1) รายเดือน
 • ​จัดทำแบบนำส่งเงินประกันสังคม (สปส.1-01) รายเดือน
 • จัดทำ สลิปเงินเดือน สำหรับพนักงาน รายเดือน
 • จัดทำสำรองข้อมูลทุกเดือน
 • จัดทำรายงานส่งประกันสังคมสำหรับพนักงานใหม่ (สปส.1-03 หรือ สปส.1-03/1) รายเดือน
 • จัดทำแบบแจ้งออกจากประกันสังคมสำหรับพนักงานที่ลาออก รายเดือน
 • ​จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
 • ​จัดทำแบบ ภงด.91 พร้อมยื่นแบบต่อสรรพากร
 • จัดทำรายงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด. 1ก) พร้อมยื่นแบบต่อสรรพากร
 • การเก็บรักษาบันทึกการจ้างงาน
 • จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)/ สรุปรายงานเงินเดือน กองทุนประกันสังคม ประจำปี
 • ​ให้คำปรึกษา แนะนำ อื่นๆ